Sản phẩm được chứng nhận bởi

Chứng nhận ISO

Chứng nhận được Bộ Khoa học Công nghệ khẳng định doanh nghiệp có hệ thống sản xuất , dịch vụ và sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Chứng nhận cGMP

GMP là chữ viết tắt của “Good Manufacturing Practices” được hiểu là tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt. Khẳng định sản phẩm doanh nghiệp đạt chất lượng đăng ký và an toàn cho người sử dụng.

Chứng nhận cộng đồng

Các chứng nhận khẳng định mục tiêu của doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển đó là hướng đến cộng đồng, mang những giá trị có ích cho xã hội.

Chứng nhận ISO

Chứng nhận được Bộ Khoa học Công nghệ khẳng định doanh nghiệp có hệ thống sản xuất , dịch vụ

Chứng nhận cGMP

GMP là chữ viết tắt của “Good Manufacturing Practices” được hiểu là tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt. Khẳng

Chứng nhận cộng đồng

Các chứng nhận khẳng định mục tiêu của doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển đó là hướng đến cộng

Shopping Cart
kedma kedma kedma
Scroll to Top